Kraft att förändra
Kraft att förändra är en fyradagars workshop, vanligtvis förlagd på internat. Workshopen baseras på Grid-modellen som utvecklades av Robert Blake och Jane Mouton i deras forskning.
Kraft att förändra (Power to Change) finns över hela världen och erbjuds i 30 länder på 14 olika språk av Grid International Associates.

Upplevelsebaserad
Kraft att förändra är upplevelsebaserad med aktivt grupparbete ca 80% av tiden. Handledarna gör korta föreläsningar, sammanställningar av teamens resultat och följer teamens arbete. Workshopen består av ett flertal team aktiviteter.

Varje team, som består av 5-7 deltagare, genomför ett antal mätbara uppgifter. En nyckelpunkt är den efterföljande analysen (konstruktiva kritiken) av hur samarbetet fungerat, hur detta samarbete påverkat resultatet och vilka förbättringsåtgärder man kan göra inför nästa aktivitet. Varje aktivitet har flera syften: Lära Grid-modellen, träna samarbete, analysera gruppdynamik, ge och få återkoppling etc. Genom en serie sådana aktiviteter får deltagarna en gedigen kunskap om hur de kan skapa ett effektivt teamwork och hur de ska ta fram det bästa hos sig själva och andra.

Vem har nytta av Kraft att förändra?
Var och en med ledaransvar har nytta av Kraft att förändra. Workshopen är relevant för såväl VD som chefer på
alla nivåer. Även personer utan chefsansvar som deltar i projektgrupper etc har stor nytta av workshopen.

Mål för Kraft att förändra
Fördjupad personlig insikt
■ Använda Grid-modellen för att definiera sunt och osunt beteende
■ Få en objektiv förståelse för hur eget beteende påverkar andra
■ Skapa personlig engagemang grundat på verkligt samförstånd

Genomföra förändring
■ Komma över tvivel och rädsla inför förändringar
■ Utarbeta en plan för egen förändring
■ Skapa normer som motiverar och inspirerar till professionalism

Hantera konflikter
■ Se konflikter som en positiv och produktiv energikälla
■ Använda uppriktighet för att komma fram till bättre lösningar
■ Förändra fokus i konfliktlösning från vem har rätt till
vad är rätt

Skapa visioner
■ Se till att visioner vilar på en fast grund av värderingar
■ Använda visioner för att stärka individers och gruppers
engagemang
■ Skapa överensstämmelse mellan personliga visioner och
gruppens/organisationens visioner

Förväntade resultat
Deltagaren…
■ … kan identifiera sin ledarstil och vilken effekt den har på hans/hennes medarbetare
■ … kan använda sina ledarresurser och utveckla sin ledarpotential
■ … kan förbättra samarbetet både inom sin grupp och utanför
■ … förstår företagskulturens och gruppnormers inverkan på effektivitet, kreativitet och delaktighet
■ … kan leda förändringsinsatser inom sin organisation


Effkå Information AB