Utveckling av grupp och ledare 2008
Vad är UGL?
UGL är en fem dagars utbildning som bygger på gruppdynamik, dvs vad som sker i en grupp över tid, hur en grupp utvecklas och mognar och vad som främjar samt hämmar en grupps positiva utveckling.
Den handlar också om ledarskapets möjligheter och problematik – vilken ledarstil som främjar både gruppens utveckling och uppgiftens lösande. UGL har i mer än 20 års tid varit en grundläggande
ledarskapskurs för blivande officerare inom Försvarsmakten. På senare år har också UGL blivit en
populär ledarskapsutbildning utanför totalförsvaret i Sverige.

UGL är upplevelsebaserad
Pedagogiken i UGL baseras på den amerikanske psykologen David H. Kolbs teori om inlärningsstilar
och att vi människor lär genom att ta tillvara erfarenheter med den egna nyfikenheten som ”motor”
för lärandet. Som deltagare befinner man sig mitt i sin egen inlärningssituation och genom övningar,
upplevelser, reflektioner och diskussioner får man perspektiv på sitt sätt att tänka och förhålla sig i relation till andra.

Vem har nytta av UGL?
Alla med ledaransvar, såväl VD som chefer och projektledare, har nytta av att genomföra UGL.
Det är en utbildning för alla som vill utveckla sitt ledar- och medarbetarskap oavsett var man arbetar och vilken roll man har på arbetsplatsen.

Mål för UGL
Det övergripande målet för UGL är att deltagarna, genom upplevelsebaserad inlärning, skall bli mera
effektiva som ledare, utbildare och gruppmedlemmar.

Vad vill UGL uppnå?
UGL vill ge deltagarna erfarenhet av gruppdynamiska situationer och förstå sin egen roll i dessa.
Följande är UGL:s utvecklingsmål:
■ få erfarenhet av en upplevelsebaserad inlärningsmodell
■ öka insikten om den egna personligheten
■ kunna se och hantera konflikter
■ kunna kommunicera direkt och klart
■ kunna ge och ta effektiv feedback
■ urskilja olika faser i en grupps utveckling
■ förstå behovet av olika ledarstilar
■ uppnå ökat självförtroende och självinsikt

Genomförande
UGL genomförs under fem sammanhängande dagar i internatform och leds av två särskilt utbildade och av Försvarshögskolan godkända och registrerade handledare.
Deltagarantalet är begränsat till minimum 8 och maximum 12 personer. Det är inte möjligt att komma och gå under kursens gång. Kursen är tuff, krävande och utvecklande och man bör vara vid god mental hälsa vid deltagandet. Olikheter berikar och gruppen bör sättas samman med personer som inte känner varann och av så skilda kategorier (t.ex. kön, ålder, yrken) som möjligt, s k
främlingsgrupp. Man bär då inte på ”ryggsäckar” med antaganden, intryck eller föreställningar om varandra, ej heller finns det något beroendeförhållande mellandeltagarna.


Effkå Information AB